Ansvarig utgivare:
Christer Andersson
rosenius@kristnet.org

Carl Olof RoseniusPietisten

Pietisten var en tidskrift som metodistpastorn George Scott var initiativtagare till. Det var en kristen månadstidning som började ges ut i januari 1842.

George Scott var huvudredaktör för tidskriften och C. O Rosenius var hans medarbetare. När Scott reste från Sverige blev Rosenius tidskriftens utgivare.

Den första egenhändigt gjorda artikeln skrev Rosenius i Pietisten nr 4 under rubriken "Plöjer på nytt och sår icke bland törne".

Stor spridning

Pietisten var en tidning som spred sig i landet. Under en period hade den mer läsare än vad Aftonbladet hade. Första årgången gick väl inte ut i så många exemplar (600 ex), men sedan ökade upplagan år till år. Efter tre år så var upplagan uppe i 1500 exemplar. Under flera år så fanns det över 10 000 prenumeranter på tidskriften.

Namnet

På första bladet på tidskriften sattes det ut en förklaring på var ordet pitetist stod för. Ordet pietist hade missbrukats ganska flitigt och det var många som reagerade då de hörde ordet. Så här stod det på titelbladet: "Pietist kommer från det latinska ordet pietas, som betyder gudaktighet".

Pietistens betydelse

Det var många människor som tackade och uppmuntrade Rosenius för vad Pietisten fått betyda för dom. Men det var långt ifrån alla som tyckte om tidningen. Vissa angrep Rosenius och hans tidskrift. Den ortodoxe kyrkoherden J.Ternström anklagade honom för att ha en alltför ensidig evgelisk förkunnelse. "Endast evangelium, ingen lag", skriver han i sin tidning Nordisk kyrkotidning.

Rosenius ville inte svara på detta i Pietisten. Men efter påtryckningar från hans vänner valde han att införa ett litet motargument i Ternströms egen tidning. Rosenius lyckades skriva på ett sådant sätt att Ternströms uttalande helt miste sin verkan. Pietisten blev bara mer känd, men Ternströms tidning fick läggas ner 1949 p ga för lite prenumeranter.


Vad innehöll Pietisten?

Tidskriften innehöll enligt programmet: En levnadsbeskrivning, berättelser och brev, viktiga yttranden, läsning för barn, sånger mm. Ibörjan var det så att detta var innehållet men ju längre tiden gick desto mer plats upptog de ledande artiklarna. Flera av artiklarna i Pietisten har getts ut i bokform.

Rosenius noggrannhet

Det sägs att Rosenius la ner mycket arbete på sina artiklar i Pietisten. Han bad mycket innan han skulle skriva något och sen gjorde han det med en mycket stor noggrannhet. Då han sen skrivit artikeln lät han någon läsa den och ge sin kommentar, innan han sedan tryckte den.


Pietisten kom, som jag skrev innan, ut månadsvis. Men efter att Rosenius utläggning av Romarbrevet var färdig år 1866 så var Rosenius ganska medtagen (av sjukdom) att han bestämde att ge ut den kvartalsvis. Efter Rosenius död tog P Waldenström över tidskriften som från 1909 blev en tidskrift för Svenska Missionsförbundets inre mission. 1919 slogs den ihop med tidningen "Missionsförbundet".


Tillbaka till början!