Carl Olof Rosenius

Allan Hofgren | Tomas Nygren

Skrivet av Tomas Nygren

Rosenius skrev aldrig troslära. Dock fanns, precis som hos andra predikanter och författare av uppbyggelselitteratur, i hans artikelförfattande, predikande och brevskrivande ett teologiskt mönster. Detta bakomliggande teologiska system har många försökt vaska fram.

Länge har Rosenius ej setts som någon god och skapande teologisk tänkare. Många motsägelsefulla tolkningar har gjorts av hans teologi.

Man har tolkat hans helgelseförkunnelse olika:
- herrnhutisk (= inte mycket till helgelse)
- metodistisk (= mycket kamp)
- ofullständigt utformad (= inte genomarbetad)

Man har tolkat hans förkunnelse om rättfärdiggörelsen olika:
- äktluthersk
- en alltför koncentrerad version av nådens ordning
- "Det vilar något märkligt osunt över Rosenius förkunnelse om rättfärdiggörelsen"

Man har tolkat hans förkunnelse om förhållandet mellan rättfärdiggörelsen och helgelsen olika:
- "den alltid klara framställningen"
- "en oklarhet låder vid detta problemkomplex"
- "brist på helhetssyn"

Man har tolkat hans syn på lag och evangelium olika:
- för lagisk
- för evangelisk

Det är utifrån dessa spretiga tolkningar märkligt att så många i Sverige och Norden fann Rosenius förkunnelse och artiklar så upplysande och klarläggande att man kom att låta hans teologiska koncept infärga den stora folkväckelsen. Kanske är det så att tolkningarna inte alltid varit så lyckade!

I Roseniusforskningen har det blivit allt tydligare att Rosenius ger en självständig infärgning av det lutherska budskapet bortom pietism och herrnhutism.

Rosenius teologi - en nyfödelsens teologi

Ett sätt att beskriva Rosenius teologi är att beskriva den som en nyfödelsens teologi. Det innebär att det man kallar för "rättfärdiggörelsens partialaspekt" blir viktig: Något sker i människans hjärta samtidigt som hon förklaras rättfärdig för Jesu Kristi skull. Hon får ett nytt liv, en ny vilja. Nyfödelsen är alltså en reell händelse som placerar människan i en ny situation med nya relationer. Gudsavbilden börjar återskapas.
Förutsättningen för att detta skall kunna ske är att Kristus genom inkarnationen kommit människan oändligt nära, och genom försoningen betalat för människans hela skuld.
Dock innebär den nya situationen inte att det gamla är försvunnit. Det nya bryter fram i det gamla. Därför är tillvaron tvetydig, paradoxal. Förnuftet och känslan kan inte se den nya situationen. Den kan bara ses med trons ögon.

Rosenius betonar här den enskildes personliga kamp. Eftersom fallet en gång i tiden var individuellt, måste återupprättelsen av människan också ske individuellt. Den sker genom Guds ords tilltal till den enskilde, som lag som avslöjar det gamla och som evangelium som både uppenbarar det nya och skapar det.
Evangeliets nya situation innebär inte bara att människan är förklarad rättfärdig inför Gud utan också en inre nyfödelse. En gudsavbild, som är avsedd att bli allt tydligare, skapas i människan. Här talar Rosenius om trons yttre kännetecken som bör visa sig.
Men tvetydigheten gör det omöjligt att vara för tvärsäker. (Rosenius driver därför egentligen inte de yttre kännetecknen annat än som en slags "avslöjande lag" som driver människan till Kristus.) Tvetydigheten finns i människan själv. Denna tvetydighet kommer att bestå till domens dag. Den kristne hänvisas därför till tron! Här kommer anfäktelsen (= brottningen, tvivlet) in. Den hindrar från den farliga entydigheten. Entydigheten innebär att människan bygger åt sig själv och inte förtröstar på Kristus. Anfäktelsen lär människan tvetydigheten i praktiken:

En kristen har - det hon inte har!
Hon är - det hon inte är!
Hon vill - det hon inte vill!

När nu situationen är paradoxal/tvetydig kan inte teologin framställas entydigt om den skall rymma verkligheten. Tvetydigheten pekar här mot "Gud, den underlige" - som Rosenius gärna kallar Gud. Den pånyttfödda människan beskrivs som "den underlige". Teologin som ska beskriva det motsägelsefulla kallas "underlig".
Dess klarhet och entydighet får bestå i att påvisa tvetydigheten, och avvisa illusioner av klarhet. Entydigheten hör evigheten till. Teologin blir en pilgrimsteologi.

Livets spänningar, kristenlivets tvetydighet driver människan till Kristus på korset. De driver med andra ord människan till Guds storhet /underlighet! Detta gör att en anfäktad kristen kan se sina problem som Guds bearbetning! Dimridåerna i livet avslöjas som Guds verktyg för att skapa tro och hopp (eftersom de driver till Kristus). Rosenius har alltså centralt i sin teologi formulerat en egen version av det som kallas "korsets teologi" hos Luther.

En av Rosenius psalmer sammanfattar på ett utmärkt sätt hans teologi:

Ängsliga hjärta, upp ur din dvala!
Glömmer du alldeles bort vad du har:
Frälsarens vänskap, nåd och gemenskap.
Ännu han lever, densamme han var.

Gud är i Kristus ännu din Fader,
Sonen är ännu din Broder, som dog,
trofaste Anden ännu vid handen
städse dig leder. Är detta ej nog?

O vilka under helgonen äro:
leva i salighet sucka så tungt,
äro så höga, se det så föga,
bo i Guds borg, men ha sällan det lungt.

Vandra i trone, se honom icke,
detta är regeln, det bliver därvid.
Korta minuter känslan åtnjuter
vad vi i sanning dock äga all tid.

Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta,
glöm inte alldeles bort vad du har.
Även den timma tätaste dimma
solen fördöljer, är solen dock kvar.


(Svensk psalm 572:1-5)

Rosenius teologi idag

En av de stora tragedierna i vår tids kristendom är att vi missar att ta vara på "tvetydigheten" i tron. Vi söker att göra tron "entydig" så att vi ska full kontroll över den, eftersom "tvetydigheten" är svår att leva med. Vi kan söka att göra kristenlivet entydigt (och få full kontroll) genom att antingen låta kristenlivet bli något inomvärldsligt där vi inte räknar med den mirakulösa dimensionen på allvar (t ex att Gud kan ge mycket konkreta direkta bönesvar) eller låta kristenlivet bli något enbart mirakulöst där vi inte räknar med svagheten, tvivlet och ofullkomligheten. Vilken (flykt)väg vi än väljer utestänger vi i praktiken Gud från viktiga områden i våra liv. Våra liv, inklusive våra trosliv, rymmer både det mirakulösa och det till synes hopplösa. Livet är fullt av spänningar. Trons erfarenhet är också full av spänningar. Rosenius har gett oss en "tvetydig" teologi som vågar se både med- och motgång, som fångar upp livets och kristenlivets spänningar och låter dem driva oss till ett beroende av den Kristus som dött och uppstått för vår skull. Livets dimridåer är fortfarande Guds verktyg för att skapa tro och heligt liv och inte något utanför livet med Gud. Därför kan jag ha en stor trygghet mitt i allt, våga vara en kristen mitt i livets mångfald och utmaningar.

Tomas Nygren
lärare vid Johannelunds teologiska högskola
Uppsala (17.)

Källor:
Hansen, P. Verner, Født på ny: om Carl Olof Rosenius (1987)
Lindholm, Ture, C. O. Rosenius som teolog: grunddragen i hans åskådning (1972)
Lodin, Sven, C. O. Rosenius: hans liv och gärning (1956)
Nilsson, Torsten: ett antal artiklar i Budbäraren under 1960 och 70-talet
Pedersen, Finn Rönn, C.O. Rosenius og laeren om universel retfaerdiggörelse (1990)
Wislöff, Carl Fr., "Arven efter Rosenius" ur Budskapet nr 5/1990


Tillbaka till början!