Glimtar från Rosenius liv

Gud hör bön


Gud hör bön - det har hans trogna i all tider fått erfara. Bönhörelsen kan väl nå oss i mycket olika gestalt. Ibland kommer den på ett sådant sätt, att vi kanske ej känner igen den. Ibland kommer den så klart och överväldigande, att vi omedelbart förnimmer hur Herrens mäktiga hand gripit in och förvandlat allt. Alltid kommer den dock och just på det sätt, som är bäst för oss. Carl Olof Rosenius, den främste ledare under den stora evangeliska väckelsen vid mitten av förra århundradet, var en bönens man, som levde i bönens värld och därför fick uppleva både Herrens trofasta, aldrig svikande omvårdnad och Hans omedelbara ingripande.

Rosenius var under många år redaktör för Missionstidningen. En fredagsmorgon vintertid hade han just läst korrektur till ett nummer av tidningen och hade lämnat det begärda tryckningstillståndet. Tidningen skull omedelbart gå i press. Fem timmar förgick och Rosenius gladde sig redan över att snart få de första färdig tryckta exemplaren - men då kommer ha att kasta blicken på det återsända "först korrekturet" och upptäcker till sin förskräckelse ett så anstötligt tryckfel, att hela upplagan måste makuleras, om felet ej blev rättat. Och detta skulle medföra betydande extra kostnader och numrets utgivande skulle bli flera dagar fördröjt.

Vad var att göra? Telefon fanns inte på den tiden, och tryckeriet låg på Kungsholmen lång väg från Rosenius bostad vid Johannes östra kyrkogata. Själv var han svag efter en nyligen övervunnen sjukdom. Efter bön om ledning och hjälp beslutar Rosenius att ta en droska och fara till tryckeriet. Framkommen till närmaste droskstation som även den var rätt avlägsen - den låg på Brunkebergstorg - upptäcker Rosenius, att han glömt ta med sig pengar. En begära att få åka på kredit hade med all sannolikhet endast medfört otidigheter från kuskens sida. Rosenius ämnar dock gå fram men ropar samtidigt i sitt hjärta till Herren. Han skall just stiga ned från trottoaren, då faller hans blick på en blänkande slant, som skymtar fram under den fallande snön. Rosenius böjer sig genast ned och finner en "24-skilling" (= 50 öre) i silver. Just vad en åktur vid den tiden kostade

Härigenom kunde han komma fram i tid. Tryckningen hade blivit några timmar fördröjd, och endast ett par hundra exemplar var färdiga. De makulerades nu genast. En tillfällighet, säger världsmänniskan o dylika ting. Guds kärleksfulla omvårdnad säger den kristne.

Tillbaka till början!