Brevskrivaren

   Brev till sin yngste bror Martin (1.)

Stockholm den 18 december 1849

Älskade broder Martin!

    Först, hjärtligen tack för nyligen erhållna brevet, med kärlek och deltagande uppfyllt, samt de små-nätta verserna! Tack, käre Martin! Men därom nu ej mera!

    För det andra, till mitt egentliga ärende: Endast överlastningen av göromåler och förströdda tankar tillskriver jag, att jag i mera lämplig tid förgätit skriva, vad jag nu skriver kanske något för sent - ja, att jag ej ens kunnat tänka det, än mindre uttala det. Vad? Jo, vad säger du om vad jag och Agatha börjar nu fantisera. Skulle det icke vara dig möjligt att kunna göra oss den stora glädjen att realisera vad du mystiskt, kanske betydelsefullt antyder - "inträda över vår fredliga tröskel" eller något dyligt! -Käre vår broder, min Faders och Moders son! ensam bland främlingar under julen, barnens och familjeföreningarnas högtid! Kan du - och vill du - göra oss den glädjen, ehuru långt det är - och komma och jula hos dina syskon i Stockholm? Jag säger ej mer, än att din resa skall icke bliva dig så dyr som du menar! Mitt hjärta glädes att få taga broderslott i kostnaden! - Och för det andra: Allt förutsätter, att du skall kunna vara fri att bliva hos oss åtminstone 20 dagar, eller medan man räknar jul! - Jag undrar vad detta följer; men efter min uträkning är det icke omöjligt, att du, även om du ej rest förrän detta ankommit, men strax därpå, kan fira julafton hos oss! - en för vårt hjärta ljuv tanke! Månne Gud vill skänka oss den glädjen!

    Styr oss Herre! - Välkommen Broder och Farbror!
    till dina äldre och yngre vänner! anhöriga -

Din Broder C.O. Rosenius

Tillbaka till början!