Brevskrivaren

    Till vännen Götha (1.)

Stockholm den 21/12 1854

Älskade vän och Syster Götha!
Mycken nåd och frid och hugsvalelse och julefröjd tillönskas dig och alla syskon och föräldrarna hjärtligen.

    Brevet med rekvisition riktigt framkommet. Tack! Och tack för själva skrivelsen! Kära syster! Gud vare din stora eviga tröst och glädje! - Ack, du rörde mig åter med tillönskan av tröst och hugsvalelse här, fast evig ro sedan! Ack ja, Syster Götha! Blott detta vare vår tröst, vårt ögonmål. Vet du! Vi hava i går beledsagat till jordiska vilorummet hyddan av en kär syster, som för en vecka sedan med stor frid avsomnade - och 14 dar förut var hon hos oss på söndagsmiddagen - det var den sista visit hon gjorde - hon var en av våra närmaste husvänner, som stod fadder till lille Joseph - det var M:lle Sophie Heriques - den med lockarna, som du visst har sett hos oss. Jo, kära vänner, det kommer det som skall komma. Vårt hopp är icke förgäves! - Och glädjande var det att skåda med denna syster, att då hon nästan alltid var nedslagen och hade svårt att tro, medan hon var frisk, blott för sina "stora skröpligheter", som hon alltid beklagade, så fick hon däremot på sitt yttersta en så stor frid och fröjd, hon kunde icke återhålla sitt prisande och lovande, fastän hon nödgades påminnas att ej bliva så högljudig, för folket som handlade i närmaste rum - ja det var en fröjd att se detta vittnesbörd om vår tro! - Gud give oss alla en sådan hädanfärd!

   Hälsa, hälsa hjärteligen all omgivning från mig och min kära Agatha. (Agatha ber hälsa lilla mamma ett tack för brevet, och att paraplyet är tillvarataget.) Gud give eder nu en rätt glad julhögtid vid "Frälsarens första hem".
- Gud med dig, min kära syster!

din tillgivne broder
C.O. Rosenius

Tillbaka till början!