Brevskrivaren

    Brev till brodern Claes

I Roseniusgården finns som berättas i artikeln intill en del saker från C O Rosenius tid. Nu har också dödsboet efter Alvar Rosenius beslutat skänka en samling gamla brev till Roseniusgården. Breven är huvudsakligen brevväxling mellan medlemmar av familjen Rosenius som flyttat söderut och brodern Claes, som var garvare och bonde i Tjärn, Burträsk. Många av breven är skrivna i samband med dödsfall och andra familjehändelser, men det finns också små brev med hälsningar till vänner och bekanta i trakten. I samlingen finns också några av Anders Rosenius predikokoncept och kopior av familjealbumet. En av de flitigaste brevskrivarna var C O Rosenius. Här nedan följer en avskrift av ett till formatet litet (13x8 cm) men ändå innhållsrikt brev som C O Rosenius skrev från Härnösand den 10/2 1837. Han var då 21 år gammal.
    Aldra käraste Broder Claes!
Gud fasthålle Dig i nåd och frid, i tro, kärlek och frimodighet - amen. Nu får jag ej tid skrifva - tack för ditt glädjande bref - du skref rätt bra, som så der omtalte hvar och en. - Gud vare evig pris i all verlden att du lefver - Ja Claes! håll, håll, håll det du hafver, glöm ej hvad du fått, ho du är, hvad som väntar - glöm ej ordet, vako, bön, glöm ej det renande blodet, den osynliga rättfärdighetsdrägten som Christus med blod förvärfvat och skänkt dig - tröttna ej - kronan lönar väl alla redliga kämpar. Jag fick bref fr. Lena, fr. Greta, Cajsa Nygren, fr.Sara, Eli och Martin - till alla dessa ville jag skrifva ett stort broderligt bref hvar - men får ej tid - orkar ej heller - ty jag är sjuk. Hälsa du - var du mitt bref - hälsa till hvar o. en och förklara hur det är - ack det brinner i mig då jag tänker på dem o. ej får skrifva till dem. Ack Sara! Ack Eli! förlåten eder svage o. matte Broder - Söken tillsammans Guds rike - så är ni rika - och glömmen ej eder store Broder Christus - och eder lille

       Bror Calle

Hälsa ock Pehr Nils Mor - o. alla som ha lif

Tillbaka till början!