Till minne av Rosenius

I Svenska Dagbladet den 4 februari 1916 kunde man läsa om hur C.O Rosenius 100-årsminne firades. Så här stod det:

C.O Rosenius 100-årsminne firas (8.)


Högtidsgudstjänst och minnesfästen i går


  På torsdagen inföll som bekant, 100-årsdagen af Carl Olof Rosenius födelse. Med anledning häraf hade hans graf på Johannes kyrkogård smyckats med en mängd praktfulla kransar, bl.a. från sönerna, Roseniusföreningen i Stockholm, Stockholms evangelisk-lutherska missionsförening och Evangeliska fosterlandsstiftelsen.


  På middagen hölls en minnesgudstjänst i Johannes kyrka i närvaro af en talrik menighet. Bland de närvarande märktes ordföranden i Ev. fosterlandsstiftelsens styrelse, generalen frih. Rappe, sekreteraren pastor Montelius, direktör Ahlberg, Komminister Josef Rosenius samt representanter från ovan nämnda religösa föreningar, samt meningsfränder. Sedan psalmen "Se, Jesus är ett tröstrikt namn" sjungits bestegs predikostolen af kyrkoherde K Öhman, som utgående från bibelorden "Guds nåd är hvarje morgon ny" höll en anslående kort betraktelse till Rosenii minne. Sedan ps. "Hela världen fröjdas Herren" sjungits, tecknade hufvudstadens äldste prästman komminister B. Wadström några drag ur Rosenii lif och verksamhet med anknytning till Ebreerbrefvets 13 kap. 7 v.


  Efter gudstjänstens slut begåfvo sig föreningsombuden m.fl till den bortgångnes grift, där kransarna från Evangeliska fosterlansstiftelsen och missionsföreningen nedlades.


  På aftonen firades stämningsfulla minnesfester af "bibeltrogna vänner" i Roseniusföreningens kyrka och af Evangelisk-lutherska missionsföreningen i Betlehemskyrkan. På båda ställena var tilloppet af deltagare mycket stort.


  Flera af de i Betlehemskyrkan med verkande talarna, komminister B.Wadström och ett par av stiftelsens äldsta reseombud, relaterade personliga minnen och erfarenheter från umgänget med C.O Rosenius. Pastor Rang däremot uppehöll sig särskildt vid Rosenius som predikant och skriftställare. Tillsammans har av Rosenius utgifna böcker sprids i 1800 000 ex.


  Många af hans pennas alster har sedermera utgifvits bland svenskarna i Amerika eller öfversatts och spridts i England, Tyskland, Danmark och Norge.


  Vid 26 års ålder öfvertog Rosenius Scotts arbete, under en tid af tio år deltog han med kraft och energi i ledningen Fosterlandsstiftelsens inländska missionsarbete. Som exempel på hans stora arbetsförmåga anfördes att han jämte sin verksamhet som predikant under en tid af 25 år skref originalartiklar till hvarje nummer af sin tidskrift Pietisten, hvilken rönte en så stor spridning, att vissa årgångar omtrycktes ända till fem gånger.


  Siste tal, var kapten Boström. Mellan talen sjöngo solister af Rosenius författade sånger.

Artikel hämtad ur SvD 4/2 1916